• W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Sprzedawca przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej skrzelewska.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

  Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Katarzyną Skrzelewską-Czyż, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SKRZELEWSKA – CZYŻ z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, adres: ul. Kolejowa 6, 43-300 Goczałkowice-Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 6381532397, REGON: 072822364 (zwany dalej “Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

  Słownik

  Przez następujące określenia należy rozumieć:

  • „Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

   

  • „Sprzedawca” – należy przez to rozumieć CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY DR N. MED. KATARZYNA SKRZELEWSKA-CZYŻ, z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, adres: ul. Kolejowa 6, 43-300 Goczałkowice-Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 6381532397, REGON: 072822364

   

  • „Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem skrzelewska.pl:
  • „Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem angielskitomy.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, czy też w celu otrzymywania informacji marketingowych
  • „Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i podaje następujące dane: imię, nazwisko, państwo, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu; 
  • 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
  2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 1.07.2023 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, w procesie źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.
  3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
  4. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie Państwa danych (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem Państwa danych osobowych w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.
  5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   

  • 2. Pliki cookies
  1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola o odpowiedniej treści.
  2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

   

  • 3. Dane osobowe
  1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
  3. Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
  4. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

  Dane Tożsamości<<, obejmujące imię, nazwisko, płeć, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.

  Dane Kontaktowe<<, obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.

  Dane Transakcyjne<<, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności.

  Dane Techniczne<<, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.

  Dane Użytkowania<<, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają.

  Dane Marketingowe i Komunikacyjne<<, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

  1. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego Sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego Sklepu internetowego.

   

  • 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych
  1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

  Cel/czynność przetwarzania 

  Typ danych osobowych

  Podstawa przetwarzania 

  Realizacja zamówienia

  Dane Tożsamości

  Dane Kontaktowe

  Dane Konta

  Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Wysyłanie informacji marketingowych za pomocą SMS

  Dane Tożsamości

  Dane Kontaktowe

  Zawarcie i wykonanie umowy

  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach  Dane Tożsamości

  Dane Kontaktowe

  Dane Konta

  Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Ciążący na nas obowiązek prawny

  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sprzedawcy oraz jego Sklepowi internetowemu (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

  Dane Tożsamości

  Dane Kontaktowe

  Dane Techniczne

  Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Ciążący na nas obowiązek prawny

  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

  Dane Konta

  Dane Użytkowania

  Dane Marketingowe i Komunikacyjne

  Dane Techniczne

  Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Przekazanie Klientowi wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Treściach cyfrowych, zamówieniach dokonanych przez Klienta lub problemów technicznych na Stronie

  Dane Kontaktowe

  Dane Tożsamości

  Podjęcie działań przed zawarciem umowy

  Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej stronie Internetowej

  Dane Techniczne

  Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  2. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profili preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

   

  • 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe
  1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak operatorzy płatności, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, witrynom social media, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24 – jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  3. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
  4. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. Ponadto, Państwa dane osobowe przekazywane są poza teren EOG w przypadku złożenia zamówienia z dostawą do państwa, które nie jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:
  • przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
  • stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej.

  • 6. Bezpieczeństwo danych
  1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy oraz są oni zobowiązani do poufności.
  2. Sprzedawca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

   

  • 7. Czas przetwarzania danych
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
  2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 8.
  4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

   

  • 8. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego
  1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: stomatologia@skrzelewska.pl .
  2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
  3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy stomatologia@skrzelewska.pl  lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
  4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
  5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
  7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
  8. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:
  9. swojego zwykłego pobytu,
  10. swojego miejsca pracy, lub
  11. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

  jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

   

  • 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zgłoszenie reklamacyjne
  1. Sprzedawca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
  2. Sprzedawca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: stomatologia@skrzelewska.pl 
  3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
  4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.<< W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  • 10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian 
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
  2. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.
  3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: stomatologia@skrzelewska.pl lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie w zakładce „Kontakt”.